Category Archives: 施耐德验厂

施耐德验厂

施耐德验厂审核评估供应商生产及质量管理体系的8个范畴:
1.综合组织结构
2.生产:采办
3.生产:部件产品的制程
4.生产:加工/测量工具
5.质量:监控
6.质量:不合格品管理
7.质量:技能及人力
8.健康、安全及环境

施耐德验厂结果分为:绿、黄、红三种

等级        不可接受问题点          可接受问题点              分数
绿                     0                              小于等于2个           大于等于17.5
黄             小于等于4个                小于等于6个           大于等于11
红             大于等于5个                大于等于7个            小于等于11

如果需要更多耐德验厂相关资讯,欢迎联系上海同赫企业管理咨询有限公司。